ALV 2015

Op donderdag 21 mei a.s. vindt in het Huis ter Duin te Noordwijk tijdens het NVA lustrumcongres de 25e Algemene Ledenvergadering plaats.

De vergadering vindt plaats van 11.15 – 12.00 uur onder voorzitterschap van Gino M.M.J. Kerkhoffs.

De uitnodiging treft u hierbij aan:

Aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering die zal worden gehouden tijdens het lustrumcongres van de NVA in Noordwijk.
Datum               : donderdag 21 mei 2015
Bijeenkomst   : Algemene ledenvergadering
Aanvang           : 11.15 uur
Locatie              : Huis ter Duin, Noordwijk

Agenda

1.        Opening en welkom door de voorzitter Gino Kerkhoffs.
2.        Vaststellen van de agenda.
3.        Goedkeuring notulen ALV d.d. 4 april 2014.
4.        Mededelingen van de voorzitter, Gino Kerkhoffs.
5.        In- en uitgaande post.
6.        Verslag van de Communicatie commissie, Suzanne de Jong.
7.        Verslag van de Fellowship commissie, Jan-Willem Swen.
8.        Verslag van de Wetenschappelijke commissie, Duncan Meuffels.
9.        Verslag van de Onderwijs commissie, Sander Koëter.
10.      Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015.
11.      Verslag kascontrolecommissie, Marieke Ostendorf en Joris Lansdaal
12.      Benoeming nieuwe kascommissie.
13.      Bestuurswisseling

Cor van der Hart treedt af.
Tom van Thiel, herkiesbaar
Jan Willem Swen, herkiesbaar

De wetenschappelijke commissie wordt gesplitst in

  • een congrescommissie, Duncan Meuffels is hier voorzitter van
  • een wetenschappelijke commissie, het bestuur stelt Michel van den Bekerom voor als voorzitter. Deze neemt de plek van Cor van der Hart in binnen het bestuur van de NVA.

14.      Rondvraag.
15.      Sluiting.
Vriendelijke groeten,
Suzanne de Jong,Secretaris

U kunt hier de agenda downloaden. 
De notulen van de ALV dd 4 april 2014 kunt u hier downloaden
Financieel overzicht 2014-2015
Brief van de kascontrolecommissie